Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Klik hier voor de voorwaarden.

Top